STAŇ SE PĚSTOUNEM

načerpejte více informací o pěstounské péči, jak můžete pomoci a jaké kroky je třeba podniknout


Co je pěstounská péče?

Pokud dítě nemůže vyrůstat ve své biologické rodině, pokoušíme se mu najít potřebné zázemí v pěstounské rodině.

Pěstounská péče pomáhá vytvářet pozitivní a dlouhodobé změny v životech dětí.

Existuje několik typů pěstounské péče. Konkrétně to je pěstounská péče na přechodnou dobu, dlouhodobá pěstounská péče a příbuzenská pěstounská péče.

Našim cílem je pomoct biologické rodině dítěte k tomu, aby o své dítě mohla opět pečovat a pokud návrat dítěte není možný, tak mu pomáháme najít domov nový.


Kdo se může stát pěstounem?

Pěstouni, se kterými pracujeme, pocházejí z různých sociálních skupin, stejně jako děti, kterým se snažíme najít novou rodinu.

Není pro nás důležité pohlaví, rasa, sexuální orientace nebo to, zda vlastníte dům. Diverzita pěstounů je podle nás naopak přínosem.

Důležité je, aby byl potencionální pěstoun ochotný poskytnout dítěti bezpečí, péči a podporu v harmonickém domově.


Cesta pěstouna

jednotlivé kroky, které vás jako pěstouna čekají na vaší cestě pomoci znevýhodněným dětem

Projekt Cesta pěstouna vznikl za finanční podpory Moravskoslezského kraje v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu.


V rámci projektu Cesta pěstouna, který vznikl za finanční podpory Moravskoslezského kraje v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu, jsme vytvořili dokument, který přehledně vysvětluje základní pojmy týkající se pěstounské péče, a také plakát sloužící k informování veřejnosti a zájemců o pěstounství. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Odmítnutí zájemce 

Pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové skupině poskytnutí sociálně-právní ochrany odmítnout, aniž by docházelo k diskriminaci.

Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče lze odmítnout pouze v případě:

  • kdy by mohlo dojít ke střetu zájmu mezi pěstounem a DOTEKEM, v takovém případě je zájemci o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče doporučena jiná pověřená osoba nebo orgán sociálně-právní ochrany. V případě pěstouna, který je v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k DOTEKU není uzavření dohody z důvodu střetu zájmu možné.
  • není z kapacitních důvodů možné zajistit doprovázení klienta. Odmítnutí z kapacitních důvodů je vždy jen dočasné. Aktuální kapacita v Mladé Boleslavi je naplněna (max. 1 rodina). Pro lokalitu Moravskoslezský kraj je počet doprovázených rodin na klíčového pracovníka 19-24 rodin, aktuální kapacita bude sdělena po telefonické konzultaci.
  • pěstouna, jemuž byla v minulosti dohoda s DOTEKEM vypovězena pro neplnění povinností vyplývajících z dohody.
  • že zájemce o uzavření Dohody vyžaduje poskytnutí SPO mimo lokalitu, pro kterou má DOTEK vydáno pověření (aktuálně MSK a Mladá Boleslav), případně vyžaduje činnost nad rámec vydaného pověření. Aktuální pověření je v sekci Dokumenty.

Výše zmíněné vychází ze Standardů organizace DOTEK, z.s.